Tato zkouška prověřuje základní jazykové znalosti na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce. Úspěšný kandidát rozumí běžným rozhovorům, ale i sdělením v rozhlase či po telefonu a dokáže vyhledat důležité informace z krátkých novinových článků a inzerátů. Je schopen vyplnit běžné formuláře a vyjádřit se ústně i písemně k běžným osobním tématům. Na tuto úroveň se propracujete po 200 až 350 vyučovacích hodinách.